بهای ورودی جاذبه های گردشگری استان فارس

درجه یک

درجه دو

درجه سه

بهای ورودی بازدیدکنندگان داخلی۳۰،۰۰۰ ریال

بهای ورودی بازدیدکنندگان داخلی۲۵،۰۰۰ ریال

بهای ورودی بازدیدکنندگان داخلی۲۰،۰۰۰ ریال

بهای ورودی بازدیدکنندگان خارجی ۲۰۰،۰۰۰ ریال

بهای ورودی بازدیدکنندگان خارجی ۱۵۰،۰۰۰ ریال

بهای ورودی بازدیدکنندگان خارجی ۸۰،۰۰۰ ریال

مجموعه جهانی تخت جمشید

موزه حمام وکیل

موزه سنگ هفت تنان

مجموعه جهانی پاسارگاد

موزه پارس

نقش رجب

موزه تخت جمشید

تنگ چوگان

موزه بیشاپور

مجموعه تاریخی- فرهنگی حافظیه

آتشکده و قلعه دختر فیروزآباد

موزه نی ریز

مجموعه تاریخی- فرهنگی سعدی

-

موزه کازرون

مجموعه تاریخی- فرهنگی ارگ کریم خان

-

موزه آب

نقش رستم

-

موزه لارستان

مجموعه بیشاپور

-

-