بهای ورودی جاذبه های گردشگری استان فارس

درجه یک

درجه دو

درجه سه

بهای وردی بازدیدکنندگان داخلی5۰،۰۰۰ ریال

بهای ورودی بازدیدکنندگان داخلی40،۰۰۰ ریال

بهای ورودی بازدیدکنندگان داخلی3۰،۰۰۰ ریال

بهای ورودی بازدیدکنندگان خارجی 5۰۰،۰۰۰ ریال

بهای ورودی بازدیدکنندگان خارجی 30۰،۰۰۰ ریال

بهای ورودی بازدیدکنندگان خارجی 2۰،۰۰۰ ریال

مجموعه جهانی تخت جمشید

موزه حمام وکیل

موزه سنگ هفت تنان

مجموعه جهانی پاسارگاد

موزه پارس

نقش رجب

موزه تخت جمشید

تنگ چوگان

موزه بیشاپور

مجموعه تاریخی- فرهنگی حافظیه

آتشکده و قلعه دختر فیروزآباد

موزه نی ریز

مجموعه تاریخی- فرهنگی سعدی

-

موزه کازرون

مجموعه تاریخی- فرهنگی ارگ کریم خان

-

موزه آب

نقش رستم

-

موزه لارستان

مجموعه بیشاپور

-

-