بهای ورودی جاذبه های گردشگری استان فارس

درجه یک

درجه دو

درجه سه

بهای وردی بازدیدکنندگان داخلی50000 ریال

بهای ورودی بازدیدکنندگان داخلی40000 ریال

بهای ورودی بازدیدکنندگان داخلی40000 ریال

بهای ورودی بازدیدکنندگان خارجی 1000000 ریال

بهای ورودی بازدیدکنندگان خارجی 500000 ریال

بهای ورودی بازدیدکنندگان خارجی 500000 ریال

مجموعه جهانی تخت جمشید

موزه حمام وکیل

موزه سنگ هفت تنان

مجموعه جهانی پاسارگاد

موزه پارس

نقش رجب

موزه تخت جمشید

تنگ چوگان

موزه بیشاپور

مجموعه تاریخی- فرهنگی حافظیه

آتشکده و قلعه دختر فیروزآباد

موزه نی ریز

مجموعه تاریخی- فرهنگی سعدی

-

موزه کازرون

مجموعه تاریخی- فرهنگی ارگ کریم خان

-

موزه آب

نقش رستم

-

موزه لارستان

مجموعه بیشاپور

-

-