ساعات بازدید از جاذبه های گردشگری شهر شیراز و استان فارس

ردیف

نام مکان تاریخی

سه ماهه دوم

سه ماهه نخست

نوروز

سه ماهه سوم

سه ماهه چهارم

ماه رمضان

فروش بلیت

پایان بازدید

فروش بلیت

پایان بازدید

فروش بلیت

پایان بازدید

فروش بلیت

پایان بازدید

فروش بلیت

پایان بازدید

فروش بلیت

پایان بازدید

1

مجموعه تاریخی تخت جمشید

8.00-19.30

20.00

8.00-19.30

20.00

8.00-19.30

20.00

7.30-17.00

17.30

7.30-17.00

17.30

8.00-19.00

19.30

2

موزه تخت جمشید

8.00-19.30

20.00

8.00-19.00

19.30

8.00-19.00

19.30

7.30-17.00

17.30

7.30-17.00

17.30

8.00-19.00

19.30

3

مجموعه تاریخی پاسارگاد

8.00-19.30

20.00

8.00-19.30

20.00

8.00-19.30

20.00

7.30-17.00

17.30

7.30-17.00

17.30

8.00-19.00

19.30

4

نقش رستم و نقش رجب

8.00-19.30

20.00

8.00-19.30

20.00

8.00-19.30

20.00

7.30-17.00

17.30

7.30-17.00

17.30

8.00-19.00

19.30

5

مجموعه تاریخی بیشاپور-تنگ چوگان

8.00-19.30

20.00

8.00-19.30

20.00

8.00-19.30

20.00

7.30-17.00

17.30

7.30-17.00

17.30

8.00-19.00

19.30

6

موزه مردم شناسی کازرون

8.00-19.30

20.00

8.00-19.00

19.30

8.00-19.00

19.30

7.30-17.00

17.30

7.30-17.00

17.30

8.00-19.00

19.30

7

مجموعه تاریخی قلعه دختر و آتشکده فیروزآباد

8.00-19.30

20.00

8.00-19.30

20.00

8.00-19.30

20.00

7.30-17.00

17.30

7.30-17.00

17.30

8.00-19.00

19.30

8

کاخ ساسانی سروستان

8.00-19.30

20.00

8.00-19.30

20.00

8.00-19.30

20.00

7.30-17.00

17.30

7.30-17.00

17.30

8.00-19.00

19.30

9

موزه نی ریز

8.00-19.30

20.00

8.00-19.00

19.30

8.00-19.00

19.30

7.30-17.00

17.30

7.30-17.00

17.30

8.00-19.00

19.30

10

مجموعه تاریخی و فرهنگی حافظ

8.30-21.00

21.30

8.30-20.30

21.00

8.30-20.30

21.00

8.30-20.30

21.00

7.30-17.00

17.30

8.00-22.00

22.30

11

مجموعه تاریخی و فرهنگی سعدی

8.30-21.00

21.30

8.30-20.30

21.00

8.30-20.30

21.00

8.30-20.30

21.00

7.30-17.00

17.30

8.00-21.30

22.00

12

مجموعه تاریخی و فرهنگی ارگ کریمخانی

8.30-21.00

21.30

8.30-20.00

20.30

8.30-20.30

21.00

8.30-20.30

21.00

7.30-17.00

17.30

8.00-20.00

20.30

13

موزه پارس

8.00-19.00

19.30

8.30-19.00

19.30

8.00-19.00

19.30

8.30-17.30

18.00

7.30-17.00

17.30

8.00-19.30

20.00

14

حمام وکیل

8.00-19.00

19.30

8.30-19.00

19.30

8.00-19.00

19.30

8.30-17.30

18.00

7.30-17.00

17.30

8.00-20.00

20.30

15

موزه سنگ هفت تنان

8.00-19.00

19.30

8.30-19.00

19.30

8.00-19.00

19.30

8.30-15.30

16.00

7.30-17.00

17.30

8.00-19.30

20.00