ساعات بازدید از جاذبه های گردشگری شهر شیراز و استان فارس

نام مکان

شیفت صبح

شیفت بعدازظهر

تعطیلی
هفتگی

شماره تلفن
سرپرستی مجموعهاز ساعت

تا ساعت

از ساعت

تا ساعتمجموعه فرهنگی سعدی

۸:۰۰

یکسره

۲۱:۳۰

ندارد

۳۷۳۰۲۳۰۰

ارگ کریمخانی

۸:۰۰

یکسره

۲۱:۳۰

ندارد

۳۲۲۴۷۶۴۸

مجموعه فرهنگی حافظ

بیست و چهار ساعته

ندارد

۳۲۲۸۴۵۵۲

موزه پارس(باغ نظر)

۸:۰۰

یکسره

۱۸:۳۰

ندارد

۳۲۲۲۴۱۵۱

موزه گرمابه - (حمام وکیل)

۸:۰۰

یکسره

۲۰:۳۰

ندارد

۳۲۲۴۷۶۴۶

موزه سنگ های تاریخی( هفت تنان)

۸:۰۰

یکسره

۱۸:۳۰

ندارد

۳۲۲۷۷۸۷۷

مجموعه های جهانی تخت جمشید و   پاسارگاد،نقش رجب،نقش رستم

۸:۰۰

یکسره

۱۷:۳۰

ندارد

-

بیشاپور و موزه بیشاپور

۸:۰۰

یکسره

۱۷:۳۰

ندارد

-

تنگ چوگان

۸:۰۰

یکسره

۱۸:۳۰

ندارد

-

آتشكده و قلعه دختر فیروزآباد

۸:۰۰

یکسره

۱۷:۳۰

ندارد

-

توجه: درب اماکن نیم ساعت قبل از پایان ساعت بازدید بسته خواهد شد.


تهیه بلیت برای برنامه نور و صدا در مجموعه تخت جمشید ساعت :  ۱۹:۰۰

شروع برنامه  نور و صدا ساعت : ۲۰:۰۰


نام مکان

شیفت صبح

شیفت بعدازظهر

تعطیلی
هفتگی

شماره تلفن
سرپرستی

از ساعت

تا ساعت

از ساعت

تا ساعت

مجموعه فرهنگی سعدی

۸:۰۰

یکسره

۲۲:۰۰

ندارد

۳۷۳۰۲۳۰۰

ارگ کریمخانی

۸:۰۰

یکسره

۲۱:۰۰

ندارد

۳۲۲۴۷۶۴۸

مجموعه جهانی پاسارگاد  و تخت جمشید -  شهر بیشاپور

۸:۰۰

یکسره

۲۰:۰۰

ندارد


نقش رجب-موزه ساسانی بیشاپور

۸:۰۰

یکسره ۲۰:۰۰ ندارد
موزه تخت جمشید- نقش رستم
تنگ چوگان-آتشکده و قلعه دختر فیروزآباد
۸:۰۰ یکسره ۲۰:۰۰ ندارد

مجموعه فرهنگی حافظ

۸:۰۰

یکسره

۲۲:۳۰

ندارد

۳۲۲۸۴۵۵۲

موزه پارس(باغ نظر)

۸:۰۰

یکسره

۲۰:۰۰

دوشنبه

۳۲۲۲۴۱۵۱

موزه گرمابه-(حمام وکیل)

۸:۰۰

یکسره

۲۰:۰۰

جمعه

۳۲۲۴۷۶۴۶

موزه سنگ های تاریخی

( هفت تنان)

۸:۰۰

یکسره

۱۷:۰۰

دوشنبه

۳۲۲۷۷۸۷۷

موزه آب (آب انبار وکیل)

۸:۰۰

یکسره

۱۷:۰۰

دوشنبه

۰۹۱۷۸۱۹۱۹۰۳

توجه: درب اماکن نیم ساعت قبل از پایان ساعت بازدید بسته خواهد شد.

نام مکان

شیفت صبح

شیفت بعدازظهر

تعطیلی
هفتگی

شماره تلفن
سرپرستی

از ساعت

تا ساعت

از ساعت

تا ساعت

مجموعه فرهنگی سعدی

۸:۰۰

یکسره

۲۰:۳۰

ندارد

۳۷۳۰۲۳۰۰

تخت جمشید - موزه تخت جمشید- پاسارگاد - نقش رستم - نقش رجب-بیشاپور،موزه و تنگ چوگان-آتشکده و قلعه دختر فیروزآباد ۸:۰۰ یکسره ۱۸:۰۰ ندارد

ارگ کریمخانی

۸:۰۰

یکسره

۲۰:۰۰

ندارد

۳۲۲۴۷۶۴۸

مجموعه فرهنگی حافظ

۸:۰۰

یکسره

۲۱:۳۰

ندارد

۳۲۲۸۴۵۵۲

موزه پارس

۸:۰۰

یکسره

۱۸:۰۰

ندارد

۳۲۲۲۴۱۵۱

موزه گرمابه - حمام وکیل

۸:۰۰

یکسره

۱۹:۰۰

ندارد

۳۲۲۴۷۶۴۶

موزه سنگ - هفت تنان

۸:۰۰

یکسره

۱۸:۰۰

ندارد

۳۲۲۷۷۸۷۷

موزه آب - آب انبار وکیل

۸:۰۰

یکسره

۱۹:۳۰

ندارد

۰۹۱۷۸۱۹۱۹۰۳

توجه: درب اماکن نیم ساعت قبل از پایان ساعت بازدید بسته خواهد شد.

نام مکان

شیفت صبح

شیفت بعدازظهر

تعطیلی
هفتگی

شماره تلفن
سرپرستی

از ساعت

تا ساعت

از ساعت

تا ساعت

مجموعه فرهنگی سعدی

۸:۰۰

یکسره

۲۱:۳۰

ندارد

۳۷۳۰۲۳۰۰

تخت جمشید - پاسارگاد -نقش رستم - نقش رجب-بیشاپور،موزه و تنگ چوگان-آتشکده و قلعه دختر فیروزآباد
۸:۰۰ یکسره ۱۹:۰۰ ندارد

ارگ کریمخانی

۸:۰۰

یکسره

۲۰:۰۰

ندارد

۳۲۲۴۷۶۴۸

مجموعه فرهنگی حافظ

۸:۰۰

یکسره

۲۲:۰۰

ندارد

۳۲۲۸۴۵۵۲

موزه پارس

۸:۰۰

یکسره

۱۹:۳۰

ندارد

۳۲۲۲۴۱۵۱

موزه گرمابه - حمام وکیل

۸:۰۰

یکسره

۲۰:۰۰

ندارد

۳۲۲۴۷۶۴۶

موزه سنگ - هفت تنان

۸:۰۰

یکسره

۱۹:۳۰

ندارد

۳۲۲۷۷۸۷۷

موزه آب - آب انبار وکیل

۸:۰۰

یکسره

۱۹:۳۰

ندارد

۰۹۱۷۸۱۹۱۹۰۳

توجه: درب اماکن نیم ساعت قبل از پایان ساعت بازدید بسته خواهد شد.